VBS savienojumu un stiprinājumu sistēmas

CE marķējums:
Tehniskajam darba aprīkojumam, kas minēts normatīvajos aktos, piemēram, elektriskajam aprīkojumam, mašīnām un drošības komponentiem, ir jābūt marķētam ar CE apzīmējumu, ar kura starpniecību ražotājs apstiprina, ka ir izpildītas normatīvajos aktos minētās drošības prasības. Turklāt ir jābūt pieejamai arī atbilstības deklarācijai un tehniskajai dokumentācijai. CE zīme ir nevis kvalitātes zīme, bet gan ražotāja apliecinājums, ka ir ievēroti normatīvajos aktos minētie noteikumi un tehniskie noteikumi.